برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد admin-A-10-1-90-25c4cb1-1

جدول 1. خلاصه آماری دادههای تاج پوشش درختان و چگالی ظاهری خاکچولگی بیشینه کمینه تعداد ضریب تغییرات متغیرمیانگینمیانهانحراف معیارنمونهها(درصد)0/65 80 0 84 تاج پوشش (درصد در پلات)1004/24255/200/43 1/9 0/2 67 چگالی ظاهری خاک (3gr/cm)10059/056/04/0برای توضیح Read more…