صفحه اصلی

  • پروژه - ریسرچ –213
   TOC \h \z \t "استایل جداول,1" جدول 1-1: نیاز گونه های مختلف هموفیلوس به فاکتورهای مختلف به فاکتورهای X و V PAGEREF _Toc417780223 \h 7جدول 1-2: بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا PAGEREF _Toc417780224 \h 8جدول 3-1: لیست پرایمرها برای تایید Hib PAGEREF _Toc417780225 \h 48جدول 3-2: برنامه PCR PAGEREF _Toc417780226 \h 50جدول 3-3: مواد PCR PAGEREF _Toc417780227 \h 52جدول3-4: پرایمرهای اولیگونوکلئوتیدی استفاده شده برای Real time PCR PAGEREF _Toc417780228 \h 58جدول3-5: مواد واکنش برای Real-time PCR PAGEREF _Toc417780229 \h 61جدول3-6 : برنامه واکنش Real-time PCR PAGEREF _Toc417780230 \h 61جدول 3-7: پرایمر های مورد استفاده برای تعیین ژنوتیپ نمونه های منتخب PAGEREF _Toc417780231 \h 63جدول 3-8: برنامه دمایی واکنش PCR برای پرایمرهای K و L PAGEREF _Toc417780232 \h 63جدول 4-1: لیست نمونه ها و نتایج PCR PAGEREF _Toc417780233 \h 70جدول 4-2: میزان PRP نمونه های هموفیلوس آنفلونزا تیپ b PAGEREF _Toc417780234 \h 73جدول 4-3 : نمونه های منتخب و میزان PRP PAGEREF _Toc417780235 \h 74جدول4-4: کمیت سنجی نسبی ژن rpoB و قطعه IS106 توسط Real-time PCR PAGEREF _Toc417780236 \h 75جدول4-5: کمیت سنجی نسبی ژن rpoB و ژن capb توسط Real-time PCR PAGEREF _Toc417780237 \h 75جدول4-6: نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه rpoB PAGEREF _Toc417780238 \h 78جدول 4-7: نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه capB PAGEREF […]
  • پروژه - ریسرچ —d1857
   1-8-1 ) تعاریف نظری متغیرها PAGEREF _Toc379884723 \h 81-8-2 ) تعاریف عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc379884724 \h 9فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1 ) مقدمه PAGEREF _Toc379884726 \h 112-2 ) تاریخچه فرسودگی شغلی PAGEREF _Toc379884727 \h 122-3 ) تعاریف فرسودگی شغلی PAGEREF _Toc379884728 \h 132-4 ) مدل‌های فرسودگی شغلی PAGEREF _Toc379884729 \h 162-4-1 ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون PAGEREF _Toc379884730 \h 192-5 ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی PAGEREF _Toc379884731 \h 202-5-1 ) عوامل فردی و بین فردی PAGEREF _Toc379884732 \h 232-5-2 ) عوامل سازمانی PAGEREF _Toc379884733 \h 232-6 ) علائم فرسودگی شغلی PAGEREF _Toc379884734 \h 242-7 ) پیامدهای فرسودگی شغلی PAGEREF _Toc379884735 \h 252-8 ) سلامت روانی PAGEREF _Toc379884736 \h 292-9 ) تعریف سلامت روانی PAGEREF _Toc379884737 \h 292-9-1 ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی PAGEREF _Toc379884738 \h 292-9-2 ) ابعاد سلامت PAGEREF _Toc379884739 \h 302-10 ) سلامت روانی در محیط کار PAGEREF _Toc379884740 \h 392-11 ) اهمیت سلامت روانی PAGEREF _Toc379884741 \h 392-12 ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران PAGEREF _Toc379884742 \h 412-13 ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن PAGEREF _Toc379884743 \h 422-14 ) مشخصه‌های سلامت روانی PAGEREF _Toc379884744 \h 432-15 ) عوامل موثر در سلامت روانی PAGEREF _Toc379884745 \h 452-16 ) مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی […]
  • پروژه - ریسرچ —d1148
   سیستمهای اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را بهموقع در اختیار استفادهکنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای مفیدی هستند که سازمانها برای افزایش قابلیتهای خود، بهبود عملکرد، تصمیمگیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده میکنند. شاید یکی از جامعترین سیستمهای اطلاعاتی موجود که در سالهای اخیر به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامهریزی منابع سازمان باشد. ظرفیت ERP در یکپارچهسازی فرآیندهای سازمان و اطلاعات حوزههای عملکردی مختلف از طریق یک پایگاهداده متمرکز، باعث گردیده است که صاحبنظران، این سیستمها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند [33].سیستم ERP عبارت است از مجموعه منسجمی از برنامههایی که برای پشتیبانی از فعالیتهای اصلی سازمان نظیر تولید، مالی و حسابداری، فروش و بازاریابی و منابع انسانی به کار گرفته میشود. سیستم ERP قسمتهای مختلف سازمان را در توزیع و تسهیم اطلاعات و دانش، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت فرآیندهای کسبوکار یاری میدهد REF _Ref360386816 \r \h \* MERGEFORMAT ‏[12].پیاده سازی سیستمهایERP زمان و منابع قابل توجهی را از سازمان میگیرد [68]. نمونه های زیادی از شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان با وجود سرمایه گذاری بالا گزارش شده است [42].ارائه دهندگان سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ادعا میکنند که محصول آنها بارها آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان […]
  • پروژه - ریسرچ —d1076
   2-3-3) مسئولیت اجتماعی سازمان و تئوری مبتنی بر منابع......................................... 362-3-4) مسئولیت اجتماعی سازمان و ذینفعان.............................................................. 362-4) تئوری ذینفعان............................................................................................................. 372-4-1) ویژگی های ذینفعان......................................................................................... 392-4-2) ارتباط ذینفعان و سازمان.................................................................................. 402-4-3) علاقمندی های ذینفعان................................................................................... 432-4-4) مشارکت ذینفعان.............................................................................................. 452-4-5) انتظارات ذینفعان.............................................................................................. 462-4-6) ارزش های ذینفعان.......................................................................................... 472-5) مدل کسب و کار......................................................................................................... 482-5-1) تعریف مدل کسب و کار................................................................................. 482-5-2) چارچوب مدل کسب و کار اولیه […]
  • پروژه - ریسرچ user849
   صرع لوب تمپورال و افسردگی در چندین مکانیسم شامل اختلال در مسیرهای سروتونرژیک، نورآدرنرژیک، گابائرژیک و گلوتامینرژیک وجوه اشتراک دارند (Mazarati et al., 2007). در بیماران مبتلا به اختلال عاطفی، اثربخشی مهارکنندههای بازجذب انتخابی سروتونین با فعّالسازی متابولیسم منطقهای در ناحیه لیمبیک همراه است. افزایش خطر افسردگی به شدّت با اختلالات متابولیک و ساختاری ناشی از صرع مرتبط است و در افسردگی شدید، کاهش قابل توجّهی در حجم هیپوکمپ مشاهده شده است. تشنجات صرعی نه تنها خطر ابتلا به افسردگی را افزایش میدهند، بلکه شواهد موجود نشان میدهد که صرع، برخی تغییرات نورولوژیک مغز، از جمله تغییر در سیستمهای نوروترنسمیتری مونوآمینی را که زمینهساز افسردگی است باعث میشود. تشنج باعث کاهش در بیان ژن گیرنده سروتونین، افزایش حسّاسیت به افسردگی و کاهش تحرّک در آزمون شنای اجباری موش صحرایی میشود. با وجود ارتباطات آشکار، مکانیسمهای افسردگی در بیماران مبتلا به صرع، به طور ضعیف درک شده‌اند. درجه اهمیت واکنش روانی به حمله صرعی و نیز جزئیات اساس نوروبیولوژیک در افسردگی ناشی از آن بخوبی روشن نشده است (Mazarati et al., 2007).1-7-2- علل بروزعوامل ژنتیکی، استفاده طولانی مدت از برخی داروها مانند داروهای کنترل فشار خون؛ قرص‌های خواب و یا قرص‌های پیشگیری از بارداری، وجود اختلالات نوروترنسمیتری در سطح سیناپس‌ها و ابتلا به بیماری‌هایی مانند بیماری قلبی؛ سکته مغزی؛ دیابت؛ سرطان و آلزایمر، صرع یا میگرن می‌توانند علائم […]
  • پروژه - ریسرچ user7-175
   شهریور 93تقدیم با بوسه بر دستان پدرم به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی،سخاوت، سکوت ومهربانی اشتقدیم به مادر عزیزتر از جانم آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.تقدیم به همسرم که الگوی صبر، مهربانی و گذشت است.تقدیم به برادرانمکه همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودشان همیشه مایه دلگرمی من بوده و هست.تقدیم به خواهرمکه وجودش شادی بخش و صفایش، مایه آرامش من است.تقدیم به دوستانم بزرگترین سرمایهای که پروردگار به من عطا فرمود. انسان‌هایی بزرگ نه به سالهای عمر که به وسعت دل.سپاسگزاریصد ها فرشـته بوسه بر آن دست می زند کز کـار خلق یک گره بسته وا کنـدسپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است.با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر فرهاد دریانوش که با نکته های دلاویز و گفته های بلند ، صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بوده است .چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل می نمود. از اساتید مشاورم جناب آقایان دکتر علیرضا راسخی و دکتر محمد علی بابایی بیگی و سرکار خانم دکتر مریم کوشکی […]
  • پروژه - ریسرچ —d1268
   نجفی‏نژادو همکاران (2007) در بررسی تاثیر روش‏های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد ذرت و خصوصیات خاک، تاثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم (سوزاندن و باقی گذاشتن بقایا) به همراه سه روش خاک‌ورزی (خاک‌ورزی مرسوم، کم‏خاک‌ورزی و حداقل‏خاک‌ورزی) را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که در تیمار خاک‌ورزی کاهش یافته و خاک‌ورزی مرسوم بیشترین عملکرد دانه و ارتفاع بوته بدست آمد و مقدار پروتئین دانه، موادآلی، پتاسیم و فسفر خاک پس از برداشت در تیمار حداقل خاک‌ورزی بیش از سایر تیمارها بود. در تیمار باقی گذاردن بقایا، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، پروتئین دانه و مواد آلی بیشتر حاصل شد. بحرینی و همکاران (2007) با بررسی تاثیر چهار سطح بقایای گندم (0، 25، 50، 75، 100درصد) بر عملکرد ذرت، بیشترین عملکرد ذرت (73/15 تن در هکتار) را هنگامی که 25 تا 50 درصد بقایای گندم در خاک باقی ‏ماندند گزارش‏ کردند. اسدی و همکاران (1390) پس از 4 سال مطالعه نشان دادند که تولید ذرت علوفه‏ای بعد از جو در اصفهان تحت مدیریت کم‏خاک‌ورزی (شخم در عمق 10 سانتی‏متری و مخلوط کردن بقایای ایستاده جو) و بی‏خاک‌ورزی (نگه‏داری بقایا در سطح خاک) بدون تأثیر منفی بر عملکرد امکان‏پذیر است.2-7 تأثیر ماشین کاشت بر استقرار و عملکرد محصولیکی از راه‏های افزایش تولید محصولات کشاورزی و پیشرفت و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی انتخاب و استفاده از ماشین‏های کاشت مناسب با مطلوب‏ترین و بهترین تنظیمات می‎باشد که این روش به لحاظ نیاز به زمان و انرژی کمتر برای رسیدن […]
 • To use as shortcode with id: 

 • دسته بندی ها :